Viceprimar

LOSONȚI SERGIU SEBASTIAN

Telefon  mobil  – 0770266240

Viceprimarul exercita atributiile care îi sunt delegate de catre primar, în conditiile prevazute de art. 70 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala.

Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.

Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, din randul membrilor acestuia.

Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.

Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.

Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.

Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

Principalele atributii ale Viceprimarului

a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,

b) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse in vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,

c) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,

d) exercită controlul asupra activitaţilor din targuri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,

e) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei sau al oraşului,

f) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate si pune la dispoziţie autoritaţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe

g) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.