Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Investitii

Investiții 2009-2011

1. Prin Programul PNDR,Măsura 322 ,Comuna Cornești,Județul Cluj a obținut finanțarea pentru următorul obiectiv:

,,Îmbunătățirea infrastructurii comunei Cornești, jud. Cluj, prin:

  • alimentarea cu apă a localităților Lujerdiu, Bârlea, Tioltiur, com. Cornești, jud. Cluj;
  • rețea canalizare menajeră și stație de epurare a localităților Lujerdiu, Bârlea, Tioltiur, com. Cornești, jud. Cluj;
  • modernizare drum comunal DC 159”, valoarea investiției fiind de 3.100.000 euro (TVA inclus) – finanțare 100% prin fonduri FEADR. Investiția are ca amplasament comuna Cornești, jud. Cluj, pe valea Lujerdiu. Prin această investiție s-a prevăzut alimentarea cu apă potabilă a localităților Bârlea și Tioltiur, realizarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare care să deservească populația localităților Lujerdiu, Bârlea și Tioltiur, precum și modernizarea drumului comunal DC 159, care deservește loc. Bărlea și Tioltiur. La momentul actual investiția este în curs de execuție, având termen de finalizare 24.05.2012.

2. Prin programul PNDR,Măsura 313,Comuna Cornești, Județul Cluj, a obținut finanțarea pentru obiectivul ,,Modernizare centru de informare și promovare turistică Lujerdiu” , valoarea investiției fiind de 297600 Euro (TVA inclus)-finanțare 100% prin fonduri FEADR. Proiectul vizează modernizarea clădirii fostului cămin cultural din localitatea Lujerdiu nr. 54, comuna Cornești, jud. Cluj, și transformarea acestuia în Centru de informare și promovare turistică. Prin intermediul centrului vom asigura promovarea potențialului turistic al zonei.

3. Din fonduri de la bugetul local s-a demarat, la începutul anului 2010, construirea unui centru medical în localitatea Stoiana comuna Cornești, jud. Cluj, investiție care se ridică la valoarea de 379.973 Euro (TVA inclus). La momentul de față stadiul lucrării la obiectivul menționat mai sus se prezintă astfel :au fost finalizate structurile din beton,iar acoperișul este în curs de execuție. Prin această investiție se urmarește înființarea a 4 cabinete de specialitate precum și cazarea medicilor care deservesc populației din cele 9 sate ale comunei.

4. Cu fonduri guvernamentale prin O.U.G 7/2006 și bani de la Bugetul Local al comunei Cornești, în anul 2010 au fost demarate lucrările pentru construirea unui stadion comunal în localitatea Cornești, comuna Cornești, județul Cluj.Valoarea totală a investiției este de 264.067 Euro (TVA inclus)- contribuția de la Bugetul Local fiind de peste 50%. Proiectul constă în construirea unui teren de sport multifuncțional pentru fotbal,atletism,hochei,rugbi,a unei piste de alergare,a unei piste de sărituri și groapa de nisip,vestiare pentru sportivi, antrenori, medici, arbitri, copertine și tribune modulate. Prin realizarea acestei investiții se urmărește creșterea calității vieții, atât a tinerilor, cât și a persoanelor de vârsta a doua și a treia, precum și un echilibru între generații, într-o societate aflată în permanentă schimbare. Această investiție are ca termen de finalizare luna august 2012.

5. Comuna Cornești a obținut finanțare de la Fondul de Mediu și Bugetul Local pentru investiția ,,Inlocuirea sistemului clasic de încălzire la sediul Primăriei Cornești” -prin pompe de căldura -având valoarea de 47404 Euro (TVA inclus). Proiectul a fost finalizat, prin implementarea acestuia urmărindu-se asigurarea confortului termic în clădirea primăriei, folosindu-se un sistem de încalzire cu pardoseală radiantă. Agentul termic pentru încalzire este produs de o pompă de căldură cu colector cu suprafață mare.

6. Din Bugetul Local s-a implementat proiectul ,,Reabilitare, modernizare și extindere iluminat public în comuna Cornești, județul Cluj” -proiect în valoare de 159429 Euro (TVA inclus). Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit modernizarea sistemului de iluminat public rutier și pietonal din toate satele aparținătoare comunei Cornești, creșterea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte, diminuarea cheltuielilor reale de funcționare a sistemului de iluminat public prin : reducerea consumului de energie electrică cu aproximativ 70%, reducerea cheltuielilor pentru menținerea sistemului și realizarea unui sistem de iluminat coerent la scara întregii comune. Totodată față de un numar de 250 de lămpi vechi, în urma implementării proiectului au fost montate 370 de lămpi noi, obținându-se în final economia menționată mai sus.

7. Comuna Cornești a depus în sesiunea mai 2011 proiectul ,,Modernizare drumuri agricole de acces și de exploatație în comuna Cornești, județul Cluj” în cadrul Măsurii 125- submăsura 125a ,,Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii”-proiect cu finanțare 100% prin Program PNDR, în valoare de 1240000 Euro (TVA inclus). Prin implementarea acestui proiect se urmărește realizarea unui acces facil a locuitorilor la exploatațiile agricole existente precum și îmbunătățirea nivelului de trai a locuitorilor din comună. În prezent proiectul se află pe lista de așteptare a proiectelor eligibile, dar fără finanțare. Drumurile pe care intenționăm să le reabilităm prin proiect sunt urmatoarele : În localitatea Lujerdiu : drum de exploatație DE3964 + DE3942 (Drumul Râtului), Drum sătesc DS 120+ drum de exploatație DE4065 (drum la Jiman), Drum de exploatație DE3672 + DE3644+ DE4023(Drum la pădure) În localitatea Morău : Drum de exploatație DE 3308 + DE3324 (Drum după vale) În localitățile Stoiana – Tiotiur : Drum de exploatație DE 2272 + DE 2350 + DE3139 ( Drumul Școlii de la Stoiana care face legătura cu localitatea Tioltiur)

8. Comuna Cornești, județul Cluj a depus prin POSCCE, Axa 4, DMI 4.2 proiectul ,,Construire parc fotovoltaic”, cu finanțare -98% nerambursabilă, 2% contribuție proprie, valoarea totală 682585 Euro (TVA inclus). În prezent proiectul se află pe lista de așteptare a proiectelor eligibile, dar făra finanțare, la Ministerul Economiei. Prin implementarea acestuia se urmărește satisfacerea cerințelor de consum și a exigențelor de calitate impuse de normele interne și europene, crearea unei infrastructuri moderne de producere și distribuție a energiei electrice din resurse regenerabile nepoluante. Astfel vor fi atinse urmatoarele puncte : realizarea unui parc cu panouri fotovoltaice ; realizarea unui punct de transformare din joasă în medie tensiune ; dezvoltarea activității de producere a energiei electrice din surse regenerabile, activitate care scutește din cheltuielile pentru iluminatul public, cămine culturale, școli, sediul primăriei și bisericile aparținând tuturor cultelor care își desfășoara activitatea pe raza Comunei Cornești la Bugetul Consiliului Local ; crearea de noi locuri de muncă .

9. În 2011, din fonduri de la Bugetul Local,au început lucrările de reabilitare la acoperișul căminului cultural Bârlea, comuna Cornești, jud. Cluj, urmând a se realiza și reabilitarea și modernizarea clădirii, valoarea întregului proiect fiind de 86505 Euro (TVA inclus).

10. Comuna Cornești, județul Cluj a depus prin OUG 105/2010 proiectele : Modernizare a 4,03 km drumuri locale în satele Lujerdiu, Stoiana, Morău, comuna Cornești, județul Cluj în valoare de 1.644.917Euro (TVA inclus) Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Tiocu de Jos, Tiocu de Sus, Stoiana, aparținătoare comunei Cornești, județul Cluj în valoare de 840.882 Euro ( TVA inclus ) Înființare sistem de canalizare și epurare în comuna Cornești, județul Cluj în valoare de 1.625.693 Euro ( TVA inclus ) În prezent proiectele se află în faza de achiziții la MDRT . Prin implementarea acestora se urmărește atingerea urmatoarelor obiective : îmbunatățirea accesului la rețeaua de drumuri ; crearea unor condiții optime pentru atragerea investitorilor și creșterea investițiilor locale; creșterea numărului locurilor de muncă și a veniturilor ; îmbunătățirea sistemului de gospodărire a apelor uzate ; reducerea poluarii generate de deversarea apelor uzate menajere ; diminuarea deversărilor necontrolate și a infiltrării apelor uzate în sol.

11. În anul 2010 au fost reabilitate un numar de 7 fântâni aflate pe pășunea comunei Cornești , Județul Cluj, în localitățiile Igritia, Tiocu de Sus, Tiocu de Jos, Stoiana, Lujerdiu, Bârlea și Tioltiur. Investiția a fost finanțată din fonduri de la Bugetul Local și a avut o valoare de 59392 Euro (TVA inclus). Prin reabilitarea acestor fântâni s-a urmărit crearea unor condiții optime pentru adăparea animalelor din comună .

12. În decursul anilor 2009-2010 au fost pietruiți, din fonduri de la Bugetul Local, 20 km de drumuri sătești.

13. În anul 2010 au început lucrările de ameliorare perimetrul vale Lujerdiu în localitățile Stoiana, Cornești, Tiocu de Jos. Proiectul a fost demarat și implementat de către Direcția Agricolă a Județului Cluj. Pentru localitățile amintite valoarea investiției este de 390000 Euro (TVA inclus).

14. În decursul anului 2011 au inceput demersurile cu privire la întăbularea pașunilor aflate în domeniul public al comunei Cornești, care se vor finaliza în anul 2012. Valoarea investiției este de 14109 Euro (TVA inclus).

15. În anul 2011 au fost începute demersurile în vederea întocmirii documentației necesare demarării lucrarilor de amplasare a 9 stații de autobus, în fiecare localitate componentă a comunei și a două indicatoare inscripționate cu mesajul ,, BINE AȚI VENIT ÎN COMUNA CORNEȘTI ‘’, indicatoare care vor fi amplasate pe frontiera dintre localitatea Igriția și comuna Bobâlna și pe frontiera dintre localitatea Lujerdiu și comuna Iclod (localiatea Fundătura). Valoarea investiției este de 27643 Euro (TVA inclus).