Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tabel privind stabilirea impozitelorși texelor locale pentru anul 2020

TABEL – cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile catre Comuna Cornesti, in anul fiscal 2020.