Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ordonanță Militară 2/21.03.2020

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
EMITENT MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 21 martie 2020
Data intrării în vigoare 21-03-2020
De acord
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu
şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând seama de evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, aprobată prin
Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020,
în temeiul art. 4 alin. (2) şi (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3-5 din anexa nr. 2 la acelaşi decret şi al
art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanţă militară:
Articolul 1
(1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.
(2) Prin excepţie, sunt permise intervenţiile stomatologice de urgenţă.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.
Articolul 2
(1) Se suspendă temporar activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele
comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor
alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie.
(2) Prin centru comercial se înţelege „structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară
activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o
infrastructură comună şi utilităţi adecvate“, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul
consumului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.
Articolul 3
(1) Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/ gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de
prevenire a răspândirii COVID-19 şi evitarea formării oricărui grup de persoane.
(2) Prin formarea unui grup de persoane se înţelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu
locuiesc împreună.
Articolul 4
În intervalul orar 6,00-22,00 se recomandă ca circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei să se efectueze
numai pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii
profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de
companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave
sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor şi
nevoile animalelor de companie/domestice.
Articolul 5
(1) În intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru
motivele prevăzute la art. 4.
Pagina 2 din 3
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea
personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria
răspundere.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea
personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
(4) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/
gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.
(5) Fac excepţie de la aceste prevederi personalul din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României,
Guvernului României, Ministerului Public, instituţiilor sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate
naţională, corpului diplomatic şi personalul care asigură serviciile de utilitate publică.
(6) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României.
Articolul 6
(1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi
apatrizilor, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care
aceştia tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin înţelegeri cu statele vecine.
(2) Prin excepţie, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetăţenilor străini şi apatrizilor care fac parte din
următoarele categorii:
a) sunt membri de familie ai cetăţenilor români;
b) sunt membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic
European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
c) sunt persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului
de şedere eliberat de autorităţile române potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul
străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori un document echivalent acestora
emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt
document echivalent;
e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal
care poate asigura ajutor umanitar;
f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
h) sunt persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.
Articolul 7
(1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în care
acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de
contagiozitate şi sunt conduse de forţele de ordine publică şi plasate în carantină instituţionalizată, sub pază.
(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în care acestea
au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.
(3) Măsurile dispuse potrivit alin. (1) şi (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravenţională sau penală.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Articolul 8
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor în vârstă de
peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, şi să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării
expunerii lor în afara locuinţelor.
(2) Evidenţele se actualizează şi se raportează săptămânal la centrul judeţean/al municipiului Bucureşti de
coordonare şi conducere a intervenţiei.
(3) Comitetele locale, judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă identifică modalităţi de sprijin
pentru persoanele prevăzute la alin. (1).
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Articolul 9
Pagina 3 din 3
(1) Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi
circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 martie
2020, se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
(2) Se pot oficia slujbe în lăcaşurile de cult de către slujitorii bisericeşti/religioşi, fără accesul publicului, slujbele
putând fi transmise în mass-media sau online.
(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa
maximum 8 persoane, precum şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.
2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea
maximă autorizată mai mare de 2,4 t.
3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Alte excepţii de la interdicţia prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Articolul 10
(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:
a) Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsurile
prevăzute la art. 1 şi 2;
b) Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 şi 7;
c) Poliţia de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.
(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgenţă prevăzute la art. 1-7 atrage răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999
, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în
conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările
ulterioare.
Articolul 11
(1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru
cel puţin două zile de la data publicării, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela