Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență – S.V.S.U.

SERVICIUL SITUATII DE URGENȚĂ funcționează din 5 martie 2007 si cuprinde 36 membri. Isi desfasoara activitatea in cadrul Primariei Cornesti, fiind subordonat Primarului Comunei Cornesti.

DATE DE CONTACT

 • Loc.Cornești
 • Str. Principlă, nr. 14
 • Tel: 07264/355516 
 • Sef Serviciu – Hosu Alexandru

Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • Serviciul Situații de urgentă funcționează conform legii
 • Preîntâmpinarea, reducerea și eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgentă și a consecințelor acestora;
 • Scopul activității îl reprezinta protecțiă populației, mediului, bunurilor și valorilor;
 • Misiunea si scopul se indeplinesc prin activitatea de prevenire;
 • Formele activitătii de prevenire sunt: controlul, verificarea si informarea preventiva a cetățenilor

Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • Asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si ale celorlalte reglementari privind apararea impotriva incendiilor si prevenirea situatiilor de urgenta;
 • Identificarea, evaluarea si analizarea pericolelor potentiale, prin aprecierea posibilitatilor de aparitie a lor si a consecintelor acestora asupra vietii oamenilor, mediului si bunurilor materiale;
 • Informarea oportuna a factorilor de decizie privind identificarea potențialilor factori de risc ce pot genera situații de urgentă;
 • Constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informații dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat și alte persoane înteresate sau implicate;
 • Informarea populației si a salariațiilor privind pericolele potentiale, precum si modul de comportare în situații de urgentă;
 • Identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de situatii de urgență pe teritoriul Comunei Cornești
 • Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la situatiile de urgenta;
 • Informarea si pregatirea prevenitiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele  de protectie puse la dispozitie, obligatiile ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgentă;
 • Înstiintarea autoritatilor publice si locale privind potentiala aparitie a unor situatii de urgenta, precum si monitorizarea si participarea la gestionarea acestora;
 • Identificarea măsurilor pentru protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si artistice, precum si a mediului impotriva efectelor situatiilor de urgență;
 • Participarea la limitarea și înlaturarea efectelor situațiilor de urgentă.

Responsabilități:

 • S.U. asigura punerea in practica a dispozitiilor primarului privind actiunile specifice prevenirii situatiilor de urgenta
 • La nivelul S.S.U. se intocmeste Planul de analiza si acoperire a riscurilor de pe teritorilui Comunei
 • Cornești supus spre aprobare Consiliului local. Se actualizeaza anual;
 • Din analiza factorilor de risc identificati, conform concluziilor ce rezulta, se intocmesc Graficul de control si Graficul de informare publica avand la baza Programul de masuri in vederea acordarii asistentei pentru prevenirea situatiilor de urgenta la gospodariile populatiei, asociatii de proprietari evidentei operatorilor economici din subordinea Consiliului local si institutiile publice din sectorul de competenta;
 • Programul de masuri este intocmit de către șeful S.S.U. sub forma grafică, desfășurat pe un an calendaristic, aprobat de primar. Pe baza lui se desfășoara activitățile de control, verificare și informare preventivă a populației;
 • În urma acestor activitati, analizandu-se concluziile, se propun primarului măsurile legale ce se impun pentru prevenirea aparitiei unor noi factori de risc sau situatii de urgentă;
 • Pe timpul monitorizarii si gestionarii situatiilor de urgenta, personalul S.S.U. face parte din Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (seful serviciului)
 • S.U. asigura indeplinirea ordinelor si dispozitiilor pe linie de specialitate transmise de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta pe baza rezolutiilor presedintelui Comitetului Local, respectiv primarul Comunei Cornești

Competentele compartimentului de munca:

 • Conform legislatiei in vigoare-in principal OMAI nr. 718/2005 si OMAI nr. 160/2007 -din punct de vedere teritorial, sectorul de competenta al S.S.U. este identic cu teritoriul administrativ al Comunei Cornești
 • S.U. are competenta sa rezolve si/sau sa participe la solutionarea petitiilorcetatenilor. Pentru aceasta, executa verificarea la fata locului, aceasta activitate avand ca urmare intocmirea unei note de constatare. Aceasta stă la baza recomandărilor privind solutionarea legală a petițiilor;
 • S.U. execută dispozițiile primarului Comunei Cornești si participă la activitățile comune aparatului de specialitate al acestuia.

Sistemul de relații al compartimentului de munca:
Sistemul de relații al serviciului functioneaza pe principiile:

 • respectării legii;
 • colaborării;
 • responsabilității;
 • implicării active;
 • se autosesizează și ințiază demersurile legale pentru rezolvarea problemelor nou apărute.

Componența Comitetul Local pentru Situațiile de Urgență:

 • Sef serviciu – Hosu Alexandru
 • Presedinte   –

În anul 2014 s-a înființat „Centrul de pompieri”, prin contract de colaborare cu comunele Aluniș, Bobâlna și Recea Cristur.

Pentru acest eveniment s-a organizat „Ediția  a –II-a Zilele Comunei Cornești”ocazie cu care  s-a inaugurat „Donarea Camionului” pentru Centrul de Pompieri.

La această sărbătoare,  ne-au onorat cu prezența ambasadorul Elveției, d-l D.S. Jean –Hubert , d-l ambasador al Armeniei,   E.S. Hamlet  Gasparian,   președintele O.V.R. Suisse Pascal Praz, primarul Comunei elvețiene Nendaz, Francisc Dumas, reprezentanți I.S.U. Cluj,  reprezentanți Consiliul Județean  și reprezentanții colaboratorilor din comunele învecinate.