Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Secretar General

BAIES MARIOARA GHERGHINA

 

Tel. 0732 167 263

Conform legilor în vigoare, secretarul comunei este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.

Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic. Este functionar public, numit de catre Prefect, pe baza propunerilor Consiliului local, la initiativa Primarului, pe baza de concurs sau de examen. Acesta se bucura de stabilitate în functie si se supune regulilor cuprinse în statutul functionarului public.

Secretarul îndeplineste atributiile principale stipulate la art. 85 din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala.

Principalele atributii ale Secretarului

Art.85.

(1) Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) participă în mod obligatoriu la sedinţele consiliului local,

b) coordonează compartimentele şi activitatile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local,

c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale,

d) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului,

e) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal,

f) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat,

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local,

h) asigură comunicarea catre auturităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de ceel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel,

i) asigură aducerea la cunoştintă publică a hotărârilor şi dispozitiilor cu caracter normativ,

j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii,

k) legalizează semnaturi de pe înscrisurile prezentate de parţi şi confirmă autenticitate copiilor cu actele originale, în condiţiile legii,

(2) Secretarul poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritaţilor administraţiei publice locale, stabilite de primar.

(3) Secretarul indeplineşte şi alte atributii prevazute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau primar.

Art.86.- Eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a secretarului se fac de catre prefect, numai la propunerea consiliului local,adoptată cu votul a cel puţin doua treimi din numărul consilierilor in funcţie, ca urmare a iniţiativei primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor, pe baza concluziilor reieşite din desfăşurarea unei cercetari administrative.