Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Analiza SWOT


AȘEZARE

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări
 -situare în zona preorășenească Gherla-Dej; -distanţa până la cel mai apropiat oraş este de 30 km-Municipiul Gherla, şi de 45 km faţă de Municipiul Cluj-Napoca; -existenţa Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca la o distanţă de 45 km; -structura diversă a terenurilor agricole ( soluri pretabile pentru pomicultură, viticultură, leguminoase şi cereale); -ponderea ridicată a proprietății private asupra terenurilor agricole; -lipsa de dezvoltare a ramurii industriale în agricultură; -acces la fondurile structurale;
-legislația în domeniu favorabilă;
-schimbarea destinației terenurilor;

 


 

RELIEF, SOLURI, FLORĂ, FAUNĂ ȘI CLIMĂ

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări
-cadru natural valoros situat de-a lungul Văii Lujerdiului , afluent de stânga a Someşului Mic , între Dealurile Dejului şi Clujului
– zonă caracterizată de un climat temperat cu precipitaţii moderate
– grad ridicat de împădurire
– zonă bogată în rocă vulcanică ( tuf vulcanic )
– floră şi faună bogate și valoroase
 – ultimii ani au fost predominaţi de secetă , inclusiv în perioada de iarnă  – piatră rezistentă la îngheţ cu caracteristici adecvate pentru construcţii şi monumente sculptate
– creşterea conştiinţei populaţiei privind protejarea resurselor naturale şi combaterea poluării
– reglementări stricte privind protecţia mediului
– valorificarea cadrului natural printr-un turism prietenos față de mediu
– accentuarea unor fenomene naturale – eroziuni şi alunecări de teren
– exploatarea neraţională a masei lemnoase atât prin politica de stat cât şi prin tăieri ilegale
– insuficiența fondurilor destinate protecției mediului

 


MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Puncte tari Puncte slabe Oportunități
-existenţa pe teritoriul comunei a suprafeţelor silvice;
-existența serviciului de salubrizare;
-neefectuarea de lucrări de stabilizare in zonele ce prezintă pericole de alunecări de teren;
-inexistenţa unei rampe ecologice în apropiere care să deservească şi comuna;
-educaţia ecologică este superficială;
-infrastructura de utilități și mediu este slab dezvoltată ( canalizare, epurare, gaze, managementul deșeurilor);
-indiferența față de protecția mediului;

 


SOCIAL

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări
-tradiție în conviețuirea interetnică; -fenomen de îmbătrânire demografică;
-spor negativ al migraţiei nete;
-sporul natural este în continuă descreştere;
-din totalul populaţiei majoritatea este inactivă deoarece media de vârstă este de 65 ani;
-forță de muncă insuficientă;
-derularea unor programe de pregătire pentru activități diverse; -acorduri internaționale privind legalizarea deplasărilor pentru muncă în străinătate, astfel crescând numărul de imigranți și reducerea populației pe raza comunei;

 


AGRICULTURĂ

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări
-structura diversă a terenurilor agricole;
-ponderea ridicată a terenurilor agricole ( 6195 ha ), din care 3480 ha terenuri arabile şi 2715 ha păşuni şi fâneţe;
-2103 ha teren neagricol din care 1293 ha păduri, 38 ha ape, iar restul neagricol;
-peste 120 ha livezi de pruni;
-24,30 % din terenul neagricol este neproductiv;
-suprafaţa de teren arabil cultivată în prezent este de peste 25%;
-solurile predominante în zonă sunt soluri grele de pădure;
-obţinerea produsului tradiţional, ţuica de prune de pe Valea Lujerdiului;
-creşterea ponderii terenurilor cultivate prin atragerea Fondurilor Structurale;
-păstrarea unor metode tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole;

 


INFRASTRUCTURĂ

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări
-existenţa învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial;
-conectare bună la reţeaua de telecomunicaţii;
-existenţa reţelei de telefonie fixă şi mobilă;
-dispensar medical uman dotat cu echipament adecvat;
-existenţa a 2 puncte sanitare umane;
-cabinet medical veterinar – particular;
-farmacie umană;
-funcţionarea unui Centru Cultural Sportiv şi de Informare PAPI;
-dezvoltarea reţelelor de alimentare cu apă;
– beneficiază de energie electrică, iluminat public şi sistem de salubrizare;
-există sisteme de televiziune prin satelit;
-acces la internet şi bibliotecă comunală;
 -Oficiul Poştal nu beneficiază de sistem informatizat;
-nu există centre de asistenţă pentru bătrâni şi copiii;
-nu există spital, cel mai apropiat fiind la 30 km;
-lipsa reţelelor de canalizare;
-slaba dezvoltare a infrastructurii destinate activităților recreative;
-înfiinţarea unui cămin de îngrijire pentru persoane vârstnice prin accesarea Programului Operaţional Regional;
-înfiinţarea unui centru medical;
-înființarea a două parcuri de joacă pentru copiii;
-surse insuficiente pentru susținerea proiectelor de modernizare;

 


CĂI DE COMUNICARE ȘI ACCES

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări
-distanţa până la cel mai apropiat oraş este de 30 km faţă de Municipiul Gherla şi de 45 km faţă de Municipiul Cluj – Napoca;
-din totalul de 100 km drumuri 22 km reprezintă drum judeţean;
-există 4 mijloace de transport în zonă (unul pe ruta Dej – Corneşti – Cluj şi retur – o singură cursă pe zi; unul pe ruta Cluj – Corneşti şi retur, sâmbăta şi duminica Cluj – Igriţia şi retur – două curse pe zi; unul pe ruta Gherla – Corneşti şi retur – două curse pe zi; unul Dej – Tioltiur şi retur – două curse pe zi)
-au fost reabilitate o parte din drumurile și ulițele sătești;
-din totalul de 100 ha drumuri 8 km este drum comunal, iar 70 km sunt drumuri săteşti şi uliţe;
-lipsa accesului direct la rețeaua de căi ferate;
-dezvoltarea transportului în zonă pentru a putea oferi potențialilor doritori să facă naveta spre un loc de muncă; -starea precară a drumurilor;